ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen DNSmaster en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van DNSmaster. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet worden toegepast, tenzij door DNSmaster uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever, deze voorwaarden zouden uitsluiten. Het plaatsen van een bestelling of een opdracht bij DNSmaster geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van DNSmaster. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij of zij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid opzichtens derden. DNSmaster behoudt zich het recht voor elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

2. Prijzen, tarieven en betaling

Alle prijzen en tarieven van DNSmaster zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld. Behoudens andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen, zal er een voorschot van 30 % op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan DNSmaster vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of de bestelling. Alle facturen, betaalbaar op de vervaldag zijnde, zijn contant betaalbaar op de zetel, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever om verwijlinteresten te betalen ten belope van 12 % per jaar op het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. Bij niet-betaling behoudt DNSmaster zich het recht voor om verdere leveringen en uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt DNSmaster het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle goederen blijven eigendom van DNSmaster tot volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met interesten en kosten. Iedere klacht of elk protest na ontvangst van de facturen dient per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen te geschieden, waarbij steeds de datum en het nummer van de geprotesteerde factuur dienen te worden vermeld. Daarnaast dient de schriftelijke klacht duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. Bij gebreke aan klacht of protest binnen de gestelde termijn, worden de leveringen en de facturen geacht aanvaard te zijn.

3. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts éénzijdig verbreken, mits betaling van een schadevergoeding van 30 % op de totale offerteprijs met een minimum van 350 €, vermeerderd met de vergoeding voor de door DNSmaster reeds in uitvoering van de bestellingen geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval hiertoe ingehouden. DNSmaster behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. In alle mogelijke gevallen van overmacht – dit is in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van DNSmaster zouden teweeg brengen – behoudt DNSmaster zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Indien DNSmaster bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4. Leveringstermijnen

Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding, tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging in hoofde van de opdrachtgever in de aanbrenging van de elementen die DNSmaster nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs. Indien de opdrachtgever de levertijd van een bepaalde opdracht wenst te verkorten, is DNSmaster, indien dergelijke termijn haalbaar wordt geacht, gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

5. Niet-overdraagbaarheid aan derden

De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met DNSmaster aan derden over te dragen, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DNSmaster.

6. Aansprakelijkheid

In geen geval kan de opdrachtgever DNSmaster aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voorkomt of is ontstaan bij de hosting of andere services. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot de schade te wijten aan het verlies van data, vertragingen, niet-afleveren of verkeerd afleveren of onderbrekingen van de service. Op geen enkel moment kan DNSmaster aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke klachten, claims, kosten (inclusief aanvaardbare gerechtskosten), aansprakelijkheid of rechtszaak, die voortkomen of zijn ontstaan uit het gebruik van haar internet- en hostingdiensten. Ingeval van overmacht zal DNSmaster geen bewijs moeten leveren van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van de bedoelde overmachtsituatie. Zonder limitatief te zijn, wordt o.a. het volgende begrepen onder een overmachtsituatie: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstromingen, technische storingen, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij DNSmaster, bij één van haar leveranciers of bij één van haar medewerkers. Gebreken in de materialen die voor DNSmaster verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding. De door DNSmaster te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 % van de op grond van die overeenkomst door DNSmaster aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Absolute voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade, binnen een termijn van 10 dagen, de schade per aangetekend schrijven aan DNSmaster heeft gemeld. DNSmaster is evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door DNSmaster werden geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan DNSmaster niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en diensten zouden gebruikt worden, of het feit dat anderen dan DNSmaster wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

7. Intellectuele rechten

DNSmaster is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden voor het gebruik van gegevens, dewelke haar door of vanwege de opdrachtgever in uitvoering van haar opdracht zijn verstrekt. Behoudens andersluidend beding blijft DNSmaster alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in het kader van de haar toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties. Zij blijven de eigendom van DNSmaster en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Noch mogen zij worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. DNSmaster is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële klanten. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door DNSmaster dient er een bronvermelding te zijn van DNSmaster, tenzij anders zou zijn overeengekomen. DNSmaster behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen DNSmaster en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

klantenbeoordeling
9,4/10


wij helpen jou de meest geschikte eID kaartlezer kiezen


wereldwijde levering


gratis terugsturen met volledige terugbetaling binnen 14 dagen 


eigen helpdesk bij installatieproblemen


veilig betalen snelle levering


beste eID webshop met grondige productkennis

"eIDshop.be is, met zijn uitgebreid assortiment, de webshop bij uitstek om je
 eID kaartlezer te kopen.
 
Dankzij de doorgedreven markt- en productkennis van hun medewerkers kan je rekenen op duidelijke en correcte begeleiding voor en na verkoop."

 
Stijn Goedhuys
Business Development Manager People ID Solutions bij Zetes nv

"Als je op zoek bent naar een partner die op de hoogte is van de laatste trends op gebied van eID, ben je bij eIDshop.be aan het juiste adres.

Naast een goede productkennis en -mix ben je hier als klant zeker van een fantastische bijstand!"
 
David De Pauw
Channel Manager EMEA bij 
OneSpan (voorheen Vasco Data Security)

© 2018 - 2019 eIDshop.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.