Conditions générales

1. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Louwi Baco bv , haar merken en haar webshops en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, fax, chat of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Louwi Baco bv. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet worden toegepast, tenzij door Louwi Baco bv uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever, deze voorwaarden zouden uitsluiten. Het plaatsen van een bestelling of een opdracht bij Louwi Baco bv geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken, door middel van de vermelding van een URL, steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van Louwi Baco bv. Een papieren kopie van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij of zij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid opzichtens derden. Louwi Baco bv behoudt zich het recht voor elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden. Het aanvaarden van een opdracht of bestelling door Louwi Baco bv biedt geen verbintenissen ten opzichte van eventuele volgende opdrachten of bestellingen door de opdrachtgever. Louwi baco bv behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Elke offerte van Louwi Baco bv heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

2. PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

Alle prijzen en tarieven van Louwi Baco bv zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld. Behoudens andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen, zal er een voorschot van 60% op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Louwi Baco bv vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of de bestelling. Alle facturen, betaalbaar op de vervaldag zijnde, zijn contant betaalbaar op de zetel, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever om verwijlinteresten te betalen ten belope van 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. Bij niet-betaling behoudt Louwi Baco bv zich het recht voor om verdere leveringen en uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt Louwi Baco bv het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle goederen blijven eigendom van Louwi Baco bv tot volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met interesten en kosten. Iedere klacht of elk protest na ontvangst van de facturen dient per aangetekend schrijven binnen de acht dagen te geschieden, waarbij steeds de datum en het nummer van de geprotesteerde factuur dienen te worden vermeld. Daarnaast dient de schriftelijke klacht duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. Bij gebreke aan klacht of protest binnen de gestelde termijn, worden de leveringen en de facturen geacht aanvaard te zijn.

3. EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts éénzijdig verbreken, mits betaling van een schadevergoeding van 30% op de totale offerteprijs met een minimum van 350 EUR, vermeerderd met de vergoeding voor de door Louwi Baco bv reeds in uitvoering van de bestellingen geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval hiertoe ingehouden. Louwi Baco bv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. In alle mogelijke gevallen van overmacht – dit is in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Louwi Baco bv zouden teweeg brengen – behoudt Louwi Baco bv zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Indien Louwi Baco bv bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4. UITVOERING, LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Indien voor de uitvoering van opdrachten of voor de levering van producten en/of diensten een termijn opgegeven is, geldt deze termijn slecht als richtlijn. Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding, tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging in hoofde van de opdrachtgever in de aanbrenging van de elementen die Louwi Baco bv nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs. Indien de opdrachtgever de levertijd van een bepaalde opdracht wenst te verkorten, is Louwi Baco bv , indien dergelijke termijn haalbaar wordt geacht, gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Louwi baco bv is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Louwi Baco bv de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. Levering geschieden af bedrijf van Louwi Baco bv , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld door Louwi Baco bv . Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of indien bestelde goederen niet door de opdrachtgever afgenomen worden, dan is Louwi Baco bv gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. Louwi Baco bv behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De Opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan Louwi Baco bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Louwi Baco bv worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Louwi Baco bv zijn verstrekt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Louwi Baco bv ter beschikking heeft gesteld. Louwi Baco bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Louwi Baco bv is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Louwi Baco bv behoudt zich het recht om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar haar opdrachtgevers en diens logo’s in haar online en offline portfolio’s.

5. VERZENDING

De verzending geschiedt op de wijze als door Louwi Baco bv aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever. In geval van beschadiging en/of onvolledigheid van een zending, gelden de voorwaarden van de transporteur en de gekozen wijze van verzending. De opdrachtgever is verplicht de toegezonden stukken onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele beschadiging of onvolledigheid en dient elk gebrek direct schriftelijk te melden aan de transporteur en aan Louwi Baco bv . Indien de beschadiging en/of het ontbreken van een pakket na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen de door de transporteur gehanteerde termijn gemeld te worden aan de transporteur onder vermelding van het leveringsnummer.

6. NIET-OVERDRAAGBAARHEID AAN DERDEN

De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met Louwi Baco bv aan derden over te dragen, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Louwi Baco bv .

7. AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval kan de opdrachtgever Louwi Baco bv aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voorkomt of is ontstaan bij de hosting of andere diensten. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot de schade te wijten aan het verlies van data, vertragingen, niet-afleveren of verkeerd afleveren of onderbrekingen van de diensten. Op geen enkel moment kan Louwi Baco bv aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke klachten, claims, kosten (inclusief aanvaardbare gerechtskosten), aansprakelijkheid of rechtszaak, die voortkomen of zijn ontstaan uit het gebruik van haar internet- en hostingdiensten. Ingeval van overmacht zal Louwi Baco bv geen bewijs moeten leveren van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van de bedoelde overmachtsituatie. Zonder limitatief te zijn, wordt o.a. het volgende begrepen onder een overmachtsituatie: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstromingen, technische storingen, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Louwi Baco bv , bij één van haar leveranciers of bij één van haar medewerkers. Gebreken in de materialen die voor Louwi Baco bv verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding. De door Louwi Baco bv te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door Louwi Baco bv aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Absolute voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade, binnen een termijn van acht dagen, de schade per aangetekend schrijven aan Louwi Baco bv heeft gemeld. Louwi Baco bv is evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Louwi Baco bv werden geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Louwi Baco bv niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en diensten zouden gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Louwi Baco bv wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

8. INTELLECTUELE RECHTEN

Louwi Baco bv is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden voor het gebruik van gegevens, dewelke haar door of vanwege de opdrachtgever in uitvoering van haar opdracht zijn verstrekt. Behoudens andersluidend beding blijft Louwi Baco bv alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in het kader van de haar toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties. Zij blijven de eigendom van Louwi Baco bv en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Noch mogen zij worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Louwi Baco bv is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door Louwi Baco bv dient er een bronvermelding te zijn van Louwi Baco bv , tenzij anders zou zijn overeengekomen. Louwi Baco bv behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De overeenkomsten tussen Louwi Baco bv en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

10. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE ONTWIKKELING EN HET ONDERHOUD VAN WEBSITES

Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden. Ingeval van onvolmaaktheden in hoofde van de door Louwi Baco bv ontwikkelde websites zal Louwi Baco bv technische bugs herstellen gedurende de eerste 30 dagen na oplevering. Na het verstrijken van deze termijn zullen deze herstellingen worden aangerekend aan uurtarief. Louwi Baco bv zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren. De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 30 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever Louwi Baco bv terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Louwi Baco bv zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 30 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever Louwi Baco bv niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of het gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen enz. , zijn al de door Louwi Baco bv ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur enz., welke ook de techniek mag zijn, de eigendom van Louwi Baco bv . Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf , behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen. De ontworpen website/programmatuur is de intellectuele eigendom van Louwi Baco bv en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kosteloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Louwi Baco bv . De opdrachtgever verbindt zich er toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan Louwi Baco bv worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, o.a. alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld als uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. De opdrachtgever vrijwaart Louwi Baco bv tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden.

11. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE (WEB)HOSTING

Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Voor deze diensten werkt Louwi Baco bv samen met betrouwbare en professionele partners. Louwi Baco bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij onze partners. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. Iedere inbreuk door de opdrachtgever op het door Louwi Baco bv ter beschikking gestelde systeem of de netwerkbeveiliging is ten zeerste verboden. Ingeval er door Louwi Baco bv inbreuken worden vastgesteld zal zulks aanleiding geven tot het onverwijld formuleren van een strafklacht bij de gerechtelijke instanties. Het is de opdrachtgever verboden met zijn website de dienstverlening door Louwi Baco bv aangeboden, in het gedrang te brengen.

12. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE DOMEINREGISTRATIE

Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteiten is Louwi Baco bv op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Louwi Baco bv koopt deze dienst aan bij betrouwbare en professionele partners. Louwi Baco bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij onze partners. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien de opdrachtgever als `verantwoordelijke` in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Louwi Baco bv , dient de opdrachtgever op grond van de AVG een `verwerkersovereenkomst` te sluiten met Louwi Baco bv en gebruik te maken van de mogelijkheid die Louwi Baco bv hiertoe biedt. Voor zover de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie die Louwi Baco bv biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de opdrachtgever de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Opdrachtgever Louwi Baco bv tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

14. ONGEOORLOOFD GEBRUIK

Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische wetgeving). Louwi Baco bv neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zogenaamde `warez` sites en/of andere sites met illegale software en pornografische inhoud zijn ook niet toegestaan. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de servers van Louwi Baco bvis toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Louwi Baco bv . Ook verklaart de opdrachtgever nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade kunnen aanrichten. Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (spam) via de servers en het netwerk van Louwi Baco bv is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door Louwi Baco bv wordt gehost. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen behoudt Louwi Baco bv het recht om onmiddellijk de inhoudt offline te zetten zonder voorafgaandelijke waarschuwing(en).(Télécharger les Conditions générales dans un document PDF.)

avis des clients
9,5/10

"Avec son large choix, eIDshop est le webshop par excellence pour acquérir votre lecteur de cartes eID.

Grâce à la connaissance approfondie de ses collaborateurs du marché et des produits, vous pouvez compter sur un accompagnement clair et de qualité tant au moment de votre achat que par la suite."
 
Stijn Goedhuys
Business Development Manager People ID Solutions chez Zetes sa

"Si vous recherchez un partenaire au courant des dernières tendances en matière d'eID, vous êtes au bon endroit sur eIDshop.

En plus d'une bonne connaissance des produits et d'un bon mix de produits, vous êtes en tant que client sûr d'une assistance fantastique!"
 
David De Pauw
Channel Manager EMEA chez 
OneSpan (Vasco Data Security)

© 2018 - 2023 eIDshop.be | sitemap | rss | Logiciel e-commerce - powered by MyOnlineStore